Samen aan de slag aan onze Regio (In Progress)

Zoals jullie weten zijn we sinds september 2022 aan de slag met de toekomst van onze regio. Onder de werktitel ‘Regio in Progress’ is een begeleidingscommissie aan de slag gegaan met de toekomst van onze regio en heeft hiervoor op verschillende momenten bij de leden van de regio informatie opgehaald. Hierdoor hebben we nu een goed beeld van waar de behoeften liggen en is er een bijbehorende bestuursstructuur geformuleerd. Deze structuur bestaat uit een 5-tal bestuursfuncties (voorzitter, penningsmeester, secretaris en het lid en plaatsvervangend lid van de landelijke raad). Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een zestal kwartiermakers (activiteiten, ontwikkeling en materiaal), maar dit zijn geen leden van het bestuur en dragen ook geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de bijlage vindt je meer info over deze functies. Deze zijn afgelopen regioraad vastgesteld door de groepen van de regio.

In juni 2023 treedt het voltallige regiobestuur af en dat betekent dat de ‘nieuwe’ functies vacant zijn. Op dinsdag 30 mei is er van 20.00u - 21.00u bij Scouting Bekkerveld een bijeenkomst voor geïnteresseerden in een van de diverse functies. Tijdens deze avond kun je met leden van de begeleidingscommissie, leden van het regiobestuur en mede-geïnteresseerden vrijblijvend in gesprek over deze functies.

We hopen jullie te mogen verwelkomen op deze avond, maar mocht je niet in de gelegenheid zijn en toch even van gedachten willen wisselen? Laat dit dan even weten door een mailtje te sturen aan de secretaris van de regio, dan nemen we contact met je op.

Regio In Progress, zie jij jezelf als kwartiermaker of regiobestuurder

In september 2022 opdracht van de regio gestart met een traject Regio In Progress, waarbij we tijdens een tweetal bijeenkomsten en via de groepen hebben opgehaald waar de regio in de toekomst aandacht aan zou moeten besteden. Hieruit kwam naar voren dat ‘Ontmoeten en Verbinden’ belangrijk is voor de leden van de regio. Men wil dit vormgeven in een drietal thema’s, namelijk ‘Activiteiten’, ‘Materiaal gebruik’ en ‘Trainingen en Workshops’ (zie infographic).

 Op basis van deze opbrengsten stellen we in overleg met het zittende regiobestuur de volgende bestuursstructuur en profielen voor de werving van bestuursleden en kwartiermakers.

 

De bestuursfuncties:

Het REGIO-bestuur wordt in eerste instantie zo ‘lean’ mogelijk ingericht en bestaat uit een voorzitter (en vicevoorzitter), een secretaris en een penningmeester. Indien binnen deze nieuwe structuur bij het zittende bestuur vanuit de praktijk de behoefte wordt ervaren om bestuursleden met een specifieke taak toe te voegen bestaat na goedkeuring van de regioraad deze mogelijkheid. Naast dit ‘leane’ bestuur zullen ook het lid van de landelijke raad en zijn/haar plaatsvervanger vanuit deze rol lid zijn van het regiobestuur. 

Lees meer: Regio In Progress, zie jij jezelf als kwartiermaker of regiobestuurder

Kwartiermakers Gezocht!!!

We zoeken voor de regio Zuid Oost Limburg een 6-tal kwartiermakers gekoppeld aan een drietal thema’s: activiteit, materiaal en deskundigheidsontwikkeling. De functie van kwartiermaker is een vrijwilligersfunctie op regioniveau, maar is geen onderdeel van het bestuur van de regio en draagt daarmee ook geen bestuurlijke verantwoordelijkheid. De kwartiermaker staat dicht bij (de kaderleden) van de groepen en heeft een aanjagende, motiverende en coördinerende rol. De aanjagersfunctie bestaat uit het nauw en actief contact onderhouden met de groepen om hen enerzijds te motiveren om een bijdrage te leveren aan het proces om te komen tot gezamenlijke plannen en doelen en de realisatie ervan, anderzijds te motiveren tot deelname aan regionale activiteiten. De kwartiermaker overlegt met een informeert het regiobestuur en de regioraad.

Wat verwachten we van iemand die de rol van kwartiermaker of regiobestuurder invult?
• dient bereid te zijn om door middel van cursussen en training deskundigheid te vergaren
• heeft ervaring in een coördinerende functie
• kan in teamverband werken
• is goed bereikbaar

Hoe word je kwartiermaker of bestuurslid?

Lees meer: Kwartiermakers Gezocht!!!

Gezocht: vertegenwoordiger vanuit onze Regio voor de Landelijke Raad

Iedere 3 jaar moeten wij als Regio verkiezingen organiseren voor ons lid in de Landelijke Raad en een plaatsvervanger. Uitgangspunt hiervoor is het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland.

Ons Landelijke Raadslid, Marcel de Jong, en zijn plaatsvervanger, Jan-Willem Gooyen, zijn in 2020 (her)benoemd. Dit jaar is het daarom weer tijd voor verkiezingen.

Het Regiobestuur heeft als taak om kandidaten voor deze functie ter verkiezing voor te dragen. Scouting Nederland stelt als eis dat kandidaten dienen te beschikken over ruime kennis van de doelstelling, de spelvisie en de uitgangspunten van het Scoutingspel en de organisatiestructuur van Scouting Nederland.

Lees meer: Gezocht: vertegenwoordiger vanuit onze Regio voor de Landelijke Raad

Scouting Activiteiten